Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Latest Past Events

Trajnim për Ekspertë Fiskalë

Trajnimi përmban njohuri nga: Legjislacioni dhe Sistemi Tatimor në Republikën e Shqipërisë Legjislacioni Doganor Kontabiliteti, Sistemi i Informacionit dhe Informatizimit financiar E drejta Tregtare, Shoqerite Tregtare, Likuidimi dhe falimentimi Analiza e Pasqyrave Financiare Tregu Financiar dhe Tregu i Kapitaleve, Bursa, Karakteristikat dhe Organizimi i Burses. Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentat e mëposhtme: › Kërkesë për regjistrim e shoqeruar me CV. › Fotokopje e diplomës e noterizuar(diplomë universitare e shkencave ekonomike ose juridike). › Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës. › Dy fotografi per dokumenta Trajnimi zhvillohet në sallë por mund të ndiqet edhe ONLINE! Rregjistrimet mund te behen edhe [...]

Trajnimi Audite te Brendshem

Modulet Auditimi Brendshem ne Sektorin Publik. Auditimi Brendshem ne Sektorin Privat. Auditimi i Fondeve te BE.