Të frymëzuar nga Ekselenca dhe Përkushtimi

Ne ofrojmë një gamë të gjere kursesh profesionale dhe cilësore.

Instituti i Ekspertëve Fiskalë është themeluar me iniciativën e një grupi ekspertësh të fushës tatimore dhe doganore si organizatë profesionale jofitimprurëse
dhe është regjistruar më datë 22.01.2010,
në Gjykatës e Rrethit Tiranë dhe liçensuar me:

LN-1296-04-2010
LN-1074-03-2010
Nr. LN-5181-05-2018

të lëshuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Qendra Kombëtare e Biznesit.

Stafi akademik

PROF.DR. AGIM BINAJ
PROF.DR. AGIM BINAJEkspert Fiskal
PROF.DR. SHAMET SHABANI
PROF.DR. SHAMET SHABANIEkspert Fiskal
PROF.DR. HALIT XHAFA
PROF.DR. HALIT XHAFAEkspert Fiskal
AV. ENIEL KOLANECI
AV. ENIEL KOLANECIEkspert Fiskal
RAMADAN KONDI
RAMADAN KONDIEkspert Fiskal
VILMA RAKIPI
VILMA RAKIPIEkspert Fiskal
DORINA KLOSI
DORINA KLOSIEkspert Fiskal
DR. TATJANA ELEZI
DR. TATJANA ELEZIEkspert Fiskal

Trajnimet më të kërkuara

2019-09-08T22:45:50+02:00

Trajnim për Standardet e Kontabilitetit

SKK/SNRF Raportimit financiar – Legjislacioni, Rregullatorët dhe palët e interesuara Prezantim i përgjithshëm i SKK-ve dhe SNRF-ve efektivisht në zbatim SKK 1 Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare SKK 2 Paraqitja e pasqyrave financiare Kuadri konceptual, SNRF 1, SNK 1, SNK 7, SNK 8, SNK 10 SKK 4 Inventarët SKK 5 AAM dhe AAJM SNK 2 Inventarët SNK 16, SNK 23, SNK 36, SNK 38, SNK 40, SNRF 5, SNRF 13 SKK 6 Provizionet dhe detyrimet e kushtëzuara SKK 7 Qiratë SKK 10 Grantet dhe forma të tjera të ndihmës SNK 37 SNRF 16 SNK 20 SKK 9 Kombinimet e bizneseve dhe pasqyrat e konsoliduara SKK 14 Investimet në pjesëmarrje dhe sipërmarrjet e përbashkëta SNRF 3 & SNRF 10 SNK 27 & SNK 28 & SNRF 11 & SNRF 12 SKK 8 Të ardhurat SKK 13 Aktivet biologjike dhe marrëveshjet koncesionare SNRF 15 Të ardhurat nga kontratat me klientët SNK 41 Bujqësia SKK 11 Tatimi mbi fitimin SKK 12 Efekti I ndryshimeve të kurseve të këmbimeve SNK 12 SNK 21 SKK 3 Instrumentet financiare SNK 32 Paraqitja; SNK 39 Njohja dhe matja; SNRF 7 Shënimet shpjeguese; SNRF 9 Instrumentet financiare

2019-09-01T11:46:51+02:00

Trajnim për Audit të brendshëm

Trajnimi   perfshin njohuri esenciale te nevojshme ne fushen e auditimit permes te kuptuarit te natyres, organizimit, funksionimit, dobise, nevojes, aktiviteteve, standarteve, legjislacionit dhe rregullave baze, teorise dhe praktikave me te mire te fushes se auditimit, si dhe mjetet e teknikat qe ai perdor per te arritur qellimin dhe objektivat e tij, si dhe per te ndihmuar arritjen e objektivave te çdo tip organizate te ciles ja ofron sherbimin e tij (te çdo natyre biznesi apo publike).

A dëshironi të na pyesni për diçka?

Na kontaktoni dhe ne do ju përgjigjemi shumë shpejt.