Të frymëzuar nga Ekselenca dhe Përkushtimi

Ne ofrojmë një gamë të gjere kursesh profesionale dhe cilësore.

Instituti i Ekspertëve Fiskalë është themeluar me iniciativën e një grupi ekspertësh të fushës tatimore dhe doganore si organizatë profesionale jofitimprurëse
dhe është regjistruar më datë 22.01.2010,
në Gjykatës e Rrethit Tiranë dhe liçensuar me:

LN-1296-04-2010
LN-1074-03-2010
Nr. LN-5181-05-2018

të lëshuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Qendra Kombëtare e Biznesit.

Stafi akademik

PROF.DR. AGIM BINAJ
PROF.DR. AGIM BINAJEkspert Fiskal
PROF.DR. SHAMET SHABANI
PROF.DR. SHAMET SHABANIEkspert Fiskal
PROF.DR. HALIT XHAFA
PROF.DR. HALIT XHAFAEkspert Fiskal
AV. ENIEL KOLANECI
AV. ENIEL KOLANECIEkspert Fiskal
RAMADAN KONDI
RAMADAN KONDIEkspert Fiskal
VILMA RAKIPI
VILMA RAKIPIEkspert Fiskal
DORINA KLOSI
DORINA KLOSIEkspert Fiskal
DR. TATJANA ELEZI
DR. TATJANA ELEZIEkspert Fiskal

Trajnimet më të kërkuara

2024-01-24T00:28:18+01:00

Trajnimi: Kontabilist Ndërkombëtar

Ky trajnim është krijuar për të pajisur kontabilistët aspirues dixhitalë me aftësitë dhe njohuritë thelbësore të nevojshme për të lulëzuar në peizazhin e pavarur nderkombetar te kontabilitetit. Pjesëmarrësit do të fitojnë një kuptim gjithëpërfshirës të kontabilitetit dixhital, nga konceptet themelore deri te zbatimi praktik duke përdorur softuer të avancuar. Kursi mbulon aspektet thelbësore të krijimit dhe menaxhimit të një biznesi kontabël dixhital të pavarur dhe optimizimin e rrjedhës së punës.

2022-04-09T12:12:50+02:00

Trajnimi SME dhe OJF

1. Dhënia e llogarisë, përgatitja e bilancit dhe pasqyrave financiare, rregullat (standartet) që duhen zbatuar. 2. Bilanci dhe kuptimi mbi pasurinë e njësisë ekonomike. 3. Rezultati i Aktivitetit, të ardhurat, shpenzimet dhe kontabiliteti i tyre 4. Sistemet informatike të kontabilitetit, roli dhe rëndësia e tyre

2021-09-26T08:53:50+02:00

Trajnimi: Microsoft Project, IT Project Management

Trajnimi   perfshin njohuri esenciale te nevojshme ne fushen e auditimit permes te kuptuarit te natyres, organizimit, funksionimit, dobise, nevojes, aktiviteteve, standarteve, legjislacionit dhe rregullave baze, teorise dhe praktikave me te mire te fushes se auditimit, si dhe mjetet e teknikat qe ai perdor per te arritur qellimin dhe objektivat e tij, si dhe per te ndihmuar arritjen e objektivave te çdo tip organizate te ciles ja ofron sherbimin e tij (te çdo natyre biznesi apo publike).

A dëshironi të na pyesni për diçka?

Na kontaktoni dhe ne do ju përgjigjemi shumë shpejt.