Logo IEF

Të frymëzuar nga Ekselenca dhe Përkushtimi

Ne ofrojmë një gamë të gjërë trajnimesh profesionale dhe cilësore.

2021-09-26T08:53:50+02:00

Trajnimi: Microsoft Project, IT Project Management

Trajnimi   perfshin njohuri esenciale te nevojshme ne fushen e auditimit permes te kuptuarit te natyres, organizimit, funksionimit, dobise, nevojes, aktiviteteve, standarteve, legjislacionit dhe rregullave baze, teorise dhe praktikave me te mire te fushes se auditimit, si dhe mjetet e teknikat qe ai perdor per te arritur qellimin dhe objektivat e tij, si dhe per te ndihmuar arritjen e objektivave te çdo tip organizate te ciles ja ofron sherbimin e tij (te çdo natyre biznesi apo publike).

2019-09-01T11:46:51+02:00

Trajnim për Audit të brendshëm

Trajnimi   perfshin njohuri esenciale te nevojshme ne fushen e auditimit permes te kuptuarit te natyres, organizimit, funksionimit, dobise, nevojes, aktiviteteve, standarteve, legjislacionit dhe rregullave baze, teorise dhe praktikave me te mire te fushes se auditimit, si dhe mjetet e teknikat qe ai perdor per te arritur qellimin dhe objektivat e tij, si dhe per te ndihmuar arritjen e objektivave te çdo tip organizate te ciles ja ofron sherbimin e tij (te çdo natyre biznesi apo publike).

2022-04-09T12:12:50+02:00

Trajnimi SME dhe OJF

1. Dhënia e llogarisë, përgatitja e bilancit dhe pasqyrave financiare, rregullat (standartet) që duhen zbatuar. 2. Bilanci dhe kuptimi mbi pasurinë e njësisë ekonomike. 3. Rezultati i Aktivitetit, të ardhurat, shpenzimet dhe kontabiliteti i tyre 4. Sistemet informatike të kontabilitetit, roli dhe rëndësia e tyre

2024-01-24T00:28:18+01:00

Trajnimi: Kontabilist Ndërkombëtar

Ky trajnim është krijuar për të pajisur kontabilistët aspirues dixhitalë me aftësitë dhe njohuritë thelbësore të nevojshme për të lulëzuar në peizazhin e pavarur nderkombetar te kontabilitetit. Pjesëmarrësit do të fitojnë një kuptim gjithëpërfshirës të kontabilitetit dixhital, nga konceptet themelore deri te zbatimi praktik duke përdorur softuer të avancuar. Kursi mbulon aspektet thelbësore të krijimit dhe menaxhimit të një biznesi kontabël dixhital të pavarur dhe optimizimin e rrjedhës së punës.

A dëshironi të na pyesni për diçka?

Na kontaktoni dhe ne do ju përgjigjemi shumë shpejt.