Logo IEF

Të frymëzuar nga Ekselenca dhe Përkushtimi

Ne ofrojmë një gamë të gjërë trajnimesh profesionale dhe cilësore.

2019-09-08T22:45:50+02:00

Trajnim për Standardet e Kontabilitetit

SKK/SNRF Raportimit financiar – Legjislacioni, Rregullatorët dhe palët e interesuara Prezantim i përgjithshëm i SKK-ve dhe SNRF-ve efektivisht në zbatim SKK 1 Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare SKK 2 Paraqitja e pasqyrave financiare Kuadri konceptual, SNRF 1, SNK 1, SNK 7, SNK 8, SNK 10 SKK 4 Inventarët SKK 5 AAM dhe AAJM SNK 2 Inventarët SNK 16, SNK 23, SNK 36, SNK 38, SNK 40, SNRF 5, SNRF 13 SKK 6 Provizionet dhe detyrimet e kushtëzuara SKK 7 Qiratë SKK 10 Grantet dhe forma të tjera të ndihmës SNK 37 SNRF 16 SNK 20 SKK 9 Kombinimet e bizneseve dhe pasqyrat e konsoliduara SKK 14 Investimet në pjesëmarrje dhe sipërmarrjet e përbashkëta SNRF 3 & SNRF 10 SNK 27 & SNK 28 & SNRF 11 & SNRF 12 SKK 8 Të ardhurat SKK 13 Aktivet biologjike dhe marrëveshjet koncesionare SNRF 15 Të ardhurat nga kontratat me klientët SNK 41 Bujqësia SKK 11 Tatimi mbi fitimin SKK 12 Efekti I ndryshimeve të kurseve të këmbimeve SNK 12 SNK 21 SKK 3 Instrumentet financiare SNK 32 Paraqitja; SNK 39 Njohja dhe matja; SNRF 7 Shënimet shpjeguese; SNRF 9 Instrumentet financiare

2019-09-01T11:46:51+02:00

Trajnim për Audit të brendshëm

Trajnimi   perfshin njohuri esenciale te nevojshme ne fushen e auditimit permes te kuptuarit te natyres, organizimit, funksionimit, dobise, nevojes, aktiviteteve, standarteve, legjislacionit dhe rregullave baze, teorise dhe praktikave me te mire te fushes se auditimit, si dhe mjetet e teknikat qe ai perdor per te arritur qellimin dhe objektivat e tij, si dhe per te ndihmuar arritjen e objektivave te çdo tip organizate te ciles ja ofron sherbimin e tij (te çdo natyre biznesi apo publike).

A dëshironi të na pyesni për diçka?

Na kontaktoni dhe ne do ju përgjigjemi shumë shpejt.