Logo IEF

Të frymëzuar nga Ekselenca dhe Përkushtimi

Ne ofrojmë një gamë të gjërë trajnimesh profesionale dhe cilësore.

2021-09-26T08:53:50+02:00

Trajnimi: Microsoft Project, IT Project Management

Trajnimi   perfshin njohuri esenciale te nevojshme ne fushen e auditimit permes te kuptuarit te natyres, organizimit, funksionimit, dobise, nevojes, aktiviteteve, standarteve, legjislacionit dhe rregullave baze, teorise dhe praktikave me te mire te fushes se auditimit, si dhe mjetet e teknikat qe ai perdor per te arritur qellimin dhe objektivat e tij, si dhe per te ndihmuar arritjen e objektivave te çdo tip organizate te ciles ja ofron sherbimin e tij (te çdo natyre biznesi apo publike).

2019-09-01T11:46:51+02:00

Trajnim për Audit të brendshëm

Trajnimi   perfshin njohuri esenciale te nevojshme ne fushen e auditimit permes te kuptuarit te natyres, organizimit, funksionimit, dobise, nevojes, aktiviteteve, standarteve, legjislacionit dhe rregullave baze, teorise dhe praktikave me te mire te fushes se auditimit, si dhe mjetet e teknikat qe ai perdor per te arritur qellimin dhe objektivat e tij, si dhe per te ndihmuar arritjen e objektivave te çdo tip organizate te ciles ja ofron sherbimin e tij (te çdo natyre biznesi apo publike).

2022-04-09T12:12:50+02:00

Trajnimi SME dhe OJF

1. Dhënia e llogarisë, përgatitja e bilancit dhe pasqyrave financiare, rregullat (standartet) që duhen zbatuar. 2. Bilanci dhe kuptimi mbi pasurinë e njësisë ekonomike. 3. Rezultati i Aktivitetit, të ardhurat, shpenzimet dhe kontabiliteti i tyre 4. Sistemet informatike të kontabilitetit, roli dhe rëndësia e tyre

A dëshironi të na pyesni për diçka?

Na kontaktoni dhe ne do ju përgjigjemi shumë shpejt.