Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin profesional:

Audit të brendshëm Data e fillimit:

28 Prill 2023


Trajnimi zgjat 6 javë

Trajnimi zhvillohet në sallë por mund të ndiqet edhe ONLINE!

Orari i leksioneve E PREMTE 16:00 – 19:30 E SHTUNE 09:00 – 13:30

Modulet 

• Auditimi i brendshëm ne sektorin publik

• Auditimi i brendshëm ne sektorin privat

• Auditimi i Fondeve te BE

Dokumentet për regjistrim CV, Fotokopje e diplomës, Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës, Dy fotografi per dokumenta.

Rregjistrimet mund të bëhen edhe online në: www.ief.al/regjistrimi/

ÇERTIFIKATA NJIHET NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË