Publikime

Home/Publikime
Publikime2019-09-08T22:33:04+02:00
1404, 2021

Fiskalizimi dhe fatura elektronike

By |April 14th, 2021|Categories: Programet e trajnimeve|

PROGRAMI Fiskalizimi në Shqipëri, Reforma e faturimit. Njohuri të përgjithshme. Historiku i ligjit Nr. 87/2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Objekti i ligjit. Fusha e veprimit. Qëllimi i ligjit. Elementët risi. Elementët ligjorë. Elementët teknikë. Tatimpaguesit që lëshojnë faturë. Tatimpaguesit që nuk lëshojnë faturë. Lëshimi i faturës – përgjithësime. Lëshimi i faturës – veçanti. Të dhënat e përgjithshme të faturës. Fatura e thjeshtë. Fatura e thjeshtë [...]

2910, 2019

Trajnimi Procedurat e Prokurimit Publik

By |October 29th, 2019|Categories: Programet e trajnimeve|

PROGRAMI Hyrje në Legjislacionin e Prokurimit Publik - Historiku i prokurimit publik në Shqipëri, - Evoluimi i tij nga krijimi deri në ditët e sotme.   Qëllimi i Rregullimit të Prokurimit Publik - Nevoja për rregullimin e prokurimit publik, - Fuksioni i prokurimit publik në një sistem të tregut të lirë. 3, 4. Sistemi i prokurimit publik dhe parimet e tij - Aktorët e sistemit të prokurimit publik, Agjencia [...]

809, 2019

Programi i trajnimit “Standartet e Raportimit Financiar bazuar ne SKK, SNK dhe Menaxhimi i Aseteve Fikse”

By |September 8th, 2019|Categories: Programet e trajnimeve|

Programi per Standertet e Raportimit Financiar bazuar ne SKK,SNK dhe  Menaxhimi I Aseteve Fikse.     SKK/SNRF Raportimit financiar - Legjislacioni, Rregullatorët dhe palët e interesuara Prezantim i përgjithshëm i SKK-ve dhe SNRF-ve efektivisht në zbatim SKK 1 Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare SKK 2 Paraqitja e pasqyrave financiare Kuadri konceptual, SNRF 1, SNK 1, SNK 7, SNK 8, SNK 10 SKK 4 Inventarët SKK 5 [...]

2108, 2018

Përfundime dhe rekomandime

By |August 21st, 2018|Categories: News Article|

1.1 Sistemi i profesioneve të lira ka një kontribut të rëndësishëm për të siguruar cilësi të lartë të mallrave "sociale" të tilla si kujdesi shëndetësor, ofrimin e shërbimeve publike, mbrojtjen e të drejtave civile dhe rritjen e mirëqenies ekonomike. Profesionet liberale janë një komponent i çdo shoqërie demokratike, dhe ofrojnë potencial të madh për rritje në aspektin e punësimit dhe PBB-së. 1.2 Termi "profesionet liberale" nuk është përdorur në të [...]

2108, 2018

Domosdoshmëria e vetërregullimit të profesionit të ekspertit fiskal

By |August 21st, 2018|Categories: News Article|

Instituti Ekspertëve Fiskalë, ne kuadrin e masave për zbatimin korrekt të legjislacionit fiskal, i cili ndikon direkt në rritjen e të ardhurave në buxhetin e shtetit, krahas kualifikimit (ekonomistëve e juristëve) të ekspertëve fiskalë ka vlerësuar të domosdoshme që ky profesion të veterregullohet . Kjo është diktuar për disa arsye të rëndësishme si: 1. Zhvillimi intensiv i ekonomisë i shoqëruar me ndryshime të rëndësishme të karakterit strukturor, me përpjekje të [...]

2108, 2018

Rëndësia e profesionit të ekspertit fiskal

By |August 21st, 2018|Categories: News Article|

Shoqeria eshte dinamike dhe profesionet lindin ne perputhje me zhvillimet sociale dhe ekonomike dhe pas 27 viteve te ndertimit te sistemit fiskal edhe ne vendin tone eshte nevoje e tregut veterregullimi i detyrimeve dhe te drejtave te personave te cilet ofrojne sherbime profesionale ne fushen fiskale. Komisioni i veprimtarive ekonomike e sociale ne BE thekson se" profesionet liberale dhe organizatat të cilat rregullojnë veprimtari të tilla në Evropë jane zgjeruar. [...]

A dëshironi të na pyesni për diçka?

Na kontaktoni dhe ne do ju përgjigjemi shumë shpejt.

    Go to Top