1.1 Sistemi i profesioneve të lira ka një kontribut të rëndësishëm për të siguruar cilësi të lartë të
mallrave "sociale" të tilla si kujdesi shëndetësor, ofrimin e shërbimeve publike, mbrojtjen e të drejtave
civile dhe rritjen e mirëqenies ekonomike. Profesionet liberale janë një komponent i çdo shoqërie
demokratike, dhe ofrojnë potencial të madh për rritje në aspektin e punësimit dhe PBB-së.
1.2 Termi "profesionet liberale" nuk është përdorur në të gjitha shtetet anëtare, por koncepti dhe
problemet dhe zgjidhjet, mund të gjenden në të gjithë BE-në. Kritikat janë ngritur nganjëherë në
lidhje me mangësitë në mbikëqyrjen dhe sigurimin e cilësisë; Këto zakonisht mund të jene si

probleme te masave shtrenguese se sa për dështimet në sistem.

1.3 Të dy " rregullimi bazuar në rregulla " dhe "rregullimi bazuar ne parime" mund te perdoren për

arritjen e rregullimit optimal për profesioneve të lira.

1.4 Ofrimi i shërbimeve nga ana e profesioneve të lira karakterizohet nga një asimetri të informacionit
ndërmjet ofruesve të shërbimeve dhe klientëve të tyre. Shërbimet kanë të bëjnë me çështjet
ekzistenciale të jetës dhe shëndetit, çështjet ligjore dhe çështjet vitale ekonomike, dhe për këtë arsye
ofruesit e shërbimeve duhet të plotësojnë kërkesat e rrepta profesionale dhe etike.
1.5 Një numër vendesh kanë rregullore të çmimeve për profesione të caktuara, të cilat mund të
ndihmojnë për të mbrojtur konsumatorët. rregullimi i çmimit duhet të jetë i justifikuar siç duhet, dhe
duhet të jenë të dizajnuara për t'i shërbyer interesit publik, jo interesat e një grupi të caktuar.