News Article

Home/News Article

Përfundime dhe rekomandime

2018-08-21T14:24:06+02:00

1.1 Sistemi i profesioneve të lira ka një kontribut të rëndësishëm për të siguruar cilësi të lartë të mallrave "sociale" të tilla si kujdesi shëndetësor, ofrimin e shërbimeve publike, mbrojtjen e të drejtave civile dhe rritjen e mirëqenies ekonomike. Profesionet liberale janë një komponent i çdo shoqërie demokratike, dhe ofrojnë potencial të madh për rritje në aspektin e punësimit dhe PBB-së. 1.2 Termi "profesionet liberale" nuk është përdorur në të gjitha shtetet anëtare, por koncepti dhe problemet dhe zgjidhjet, mund të gjenden në të gjithë BE-në. Kritikat janë ngritur nganjëherë në lidhje me mangësitë në mbikëqyrjen dhe sigurimin e cilësisë; Këto [...]

Përfundime dhe rekomandime2018-08-21T14:24:06+02:00

Domosdoshmëria e vetërregullimit të profesionit të ekspertit fiskal

2018-08-21T14:21:51+02:00

Instituti Ekspertëve Fiskalë, ne kuadrin e masave për zbatimin korrekt të legjislacionit fiskal, i cili ndikon direkt në rritjen e të ardhurave në buxhetin e shtetit, krahas kualifikimit (ekonomistëve e juristëve) të ekspertëve fiskalë ka vlerësuar të domosdoshme që ky profesion të veterregullohet . Kjo është diktuar për disa arsye të rëndësishme si: 1. Zhvillimi intensiv i ekonomisë i shoqëruar me ndryshime të rëndësishme të karakterit strukturor, me përpjekje të shumta për përshtatjen dhe modernizimin e legjislacionit në fushën ekonomike dhe atë financiare, zbatimin e standarteve ndërkombëtare për çështjet më të rëndësishme e më të ndjeshme në zhvillimin ekonomik dhe në [...]

Domosdoshmëria e vetërregullimit të profesionit të ekspertit fiskal2018-08-21T14:21:51+02:00

Rëndësia e profesionit të ekspertit fiskal

2018-08-21T14:20:19+02:00

Shoqeria eshte dinamike dhe profesionet lindin ne perputhje me zhvillimet sociale dhe ekonomike dhe pas 27 viteve te ndertimit te sistemit fiskal edhe ne vendin tone eshte nevoje e tregut veterregullimi i detyrimeve dhe te drejtave te personave te cilet ofrojne sherbime profesionale ne fushen fiskale. Komisioni i veprimtarive ekonomike e sociale ne BE thekson se" profesionet liberale dhe organizatat të cilat rregullojnë veprimtari të tilla në Evropë jane zgjeruar. Profesionet e reja liberale, si psikologë, punonjës socialë, ekspertet fiskale, këshilltarë falimentimit, anketuesit dhe ndërmjetësuesit, të cilat nuk janë të klasifikuara si profesioneve të lira në të gjitha vendet, kërkojnë një [...]

Rëndësia e profesionit të ekspertit fiskal2018-08-21T14:20:19+02:00
Go to Top