PROGRAMI

Fiskalizimi në Shqipëri, Reforma e faturimit.
Njohuri të përgjithshme.
Historiku i ligjit Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”.
Objekti i ligjit.
Fusha e veprimit.
Qëllimi i ligjit.
Elementët risi.
Elementët ligjorë.
Elementët teknikë.
Tatimpaguesit që lëshojnë faturë.
Tatimpaguesit që nuk lëshojnë faturë.
Lëshimi i faturës – përgjithësime.
Lëshimi i faturës – veçanti.
Të dhënat e përgjithshme të faturës.
Fatura e thjeshtë.
Fatura e thjeshtë – të dhënat.
Numri i faturës.
Vendi i ushtrimit të veprimtarisë së biznesit.
Regjistrimi i operatorëve.
Prodhuesit/mirëmbajtësit e softuer-ëve.
Libri i blerjes dhe shitjes.
Certifikata elektronike.
Elementët e nevojshëm për fiskalizimin e faturave.
Procedura e fiskalizimit të faturës.
Gjurmimi dhe ndjekja e trasaksioneve pa para në dorë dhe pagesave (B2G nga 1.1.2021. dhe B2B nga 1.7.2021.) – I.
Gjurmimi dhe ndjekja e trasaksioneve pa para në dorë dhe pagesave (B2G nga 1.1.2021. dhe B2B nga 1.7.2021.) – II.
Pajisjet e vetëshërbimit (automatët)
Procedura e thjeshtuar e fiskalizimit.
Si e aksesoj Portalin SC?
Çfarë duhet të raportohet në SCP?
Fatura për pagesat me para në dorë .
Fatura elektronike për pagesa pa para në dorë.
Fatura elektronike në transaksionet me organet publike.
Si e pranoj një faturë elektronike?
Rregullat e përdorimit të faturave elektronike.
Ndërprerja e lidhjes së internetit.
Ndërprerja e punës së pajisjes fiskale.
Fiskalizimi në zonat pa internet.
Fiskalizimi i faturave korrigjuese.
Njoftimi për faturën.
Verifikimi i faturës.
Regjistrimi i pagesave pa para në dorë .
Procedurat për regjistrimin në arkë.
Fatura shoqëruese.
Të dhënat e detyrueshme të faturës shoqëruese.
Momenti i zbatimit (me para në dorë).
Momenti i zbatimit (pa para në dorë).