Programet e trajnimeve

/Programet e trajnimeve

Trajnimi Procedurat e Prokurimit Publik

2019-10-29T05:18:23+02:00

PROGRAMI Hyrje në Legjislacionin e Prokurimit Publik - Historiku i prokurimit publik në Shqipëri, - Evoluimi i tij nga krijimi deri në ditët e sotme.   Qëllimi i Rregullimit të Prokurimit Publik - Nevoja për rregullimin e prokurimit publik, - Fuksioni i prokurimit publik në një sistem të tregut të lirë. 3, 4. Sistemi i prokurimit publik dhe parimet e tij - Aktorët e sistemit të prokurimit publik, Agjencia e Prokurimit Publik, Organi Qendror Blerës, Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë – Seminar, -Elementët e procesit të prokurimit publik, nevoja për një mall, shërbim, apo punë, fondi publik në dispozicion të [...]

Trajnimi Procedurat e Prokurimit Publik2019-10-29T05:18:23+02:00

Programi i trajnimit “Standartet e Raportimit Financiar bazuar ne SKK, SNK dhe Menaxhimi i Aseteve Fikse”

2019-09-08T22:31:49+02:00

Programi per Standertet e Raportimit Financiar bazuar ne SKK,SNK dhe  Menaxhimi I Aseteve Fikse.     SKK/SNRF Raportimit financiar - Legjislacioni, Rregullatorët dhe palët e interesuara Prezantim i përgjithshëm i SKK-ve dhe SNRF-ve efektivisht në zbatim SKK 1 Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare SKK 2 Paraqitja e pasqyrave financiare Kuadri konceptual, SNRF 1, SNK 1, SNK 7, SNK 8, SNK 10 SKK 4 Inventarët SKK 5 AAM dhe AAJM SNK 2 Inventarët SNK 16, SNK 23, SNK 36, SNK 38, SNK 40, SNRF 5, SNRF 13 SKK 6 Provizionet dhe detyrimet e kushtëzuara SKK 7 Qiratë SKK [...]

Programi i trajnimit “Standartet e Raportimit Financiar bazuar ne SKK, SNK dhe Menaxhimi i Aseteve Fikse”2019-09-08T22:31:49+02:00