Keshilla tatimore per biznesin e vogel, te mesem dhe OJF

Tema 1: Keshilla tatimore per biznesin e vogel dhe te mesem

Objektivi

Ky trajnim synon njohjen me qellim zbatimin ne praktike te legjislacionit tatimor, kryesisht ligjin dhe udhezimin e procedurave tatimore, tatimin mbi te ardhurat, ligjin e TVSH-se, Sigurimet Shoqerore dhe shendetesore.

Trajtim me profesionalizem i njohurive me fokus aplikimin praktik te tyre per nje qasje konkrete ne zgjidhjen e problematikave te hasura nga biznesi gjate ushtrimit te aktivitetit te tij ekonomik.

Gjithashtu, ky trajnim do tju njohe me risite me te fundit ne fushen e tatimeve.

Pershkrimi i programit

 1. Prezantim i kuadrit te pergjithshem te procedurave tatimore ne Republiken e Shqiperise
 • Përcaktime të veçanta lidhur me ciklin e jetes se nje biznesi
 • Të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesit
 • Mbajtja e dokumentacionit tatimor
 • Mbledhja me force e detyrimeve tatimore
 • Njohja me ndryshimet ligjore me te fundit në sistemin fiskal.
 1. Profili i nje Tatimpaguesi: Pergjegjesite tatimore
 • Tatimi mbi te ardhurat personale
 • Tatimi mbi fitimin
 • Tatimi i mbajtur ne burim i te ardhurave
 • Tatimi mbi vleren e shtuar
 • Taksat kombetare dhe vendore
 1. Llogaria e deklarimit tatimore: e-Filing
 • Deklarimi tatimore dhe afatet
 • Ndryshimi i deklaratës tatimore
 • Transferim i kredise tatimore
 • Aplikimi dhe rimbursimi i TVSH-se
 1. Fiskalizimi, perdorimi i software dhe Portali Selfcare
 • Çfarë është Fiskalizimi
 • Detyrimi ligjor për Fiskalizimin dhe afatet e zbatimit
 • Elementët e nevojshëm për Fiskalizim
 • Fatura tatimore dhe detyrimi për të lëshuar faturë
 • Pagesat me dhe pa para në dorë
 1. Kontabiliteti dhe pasqyrat financiare
 • Hartimi dhe mbyllja e bilancit
 • Vendimi i ortakut
 • Deklarimi elektronik
 1. Regjistrimi dhe largimi i punonjesve (Form Esig027) si dhe deklarimi i tyre ne listepagese (Form ESIG 025)
 • Deklarimi i punonjesve Esig027
 • Deklarimi i listpagesave
 • Kategorite e punesimit rregjistrimi dhe ndryshimi i tyre
 • Kategoria e sigurimit dhe profesionit
 • Elemente te vecante ne llogaritjen e kontributeve dhe Tap.
 1. Diskutime, pyetje përgjigje mbi raste praktike dhe specifike për rrethana sipas profileve individuale te biznesit .

Grupi i interest/perfituesit e trajnimit

Përfituesit e trajnimit do të jenë te gjithe punonjesit qe i perkasin stafit te departamentit te financës përgjegjës per raportimet fiskale dhe përgatitjen e pasqyrave financiare, si dhe pronaret e bizneseve te vogla dhe te mesme (SME).

Tema 2: Keshilla tatimore per OJF

Ky trajnim synon te zhvilloje njohurite ne lidhje me aplikimin e legjislacionit tatimor per organizatat jofitimprurese, si dhe pergatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare sipas kerkesave ligjore.

Pershkrimi i programit

 1. Prezantim i kuadrit te pergjithshem te procedurave tatimore ne Republiken e Shqiperise per OJF
 • Regjistrimi i OJF
 • Të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesit
 • Mbajtja e dokumentacionit tatimor, zbatimi i ligjit te kontabilitetit dhe pasqyrave financiare
 • Njohja me ndryshimet ligjore me te fundit në sistemin fiskal;
 1. Pergjegjesite tatimore dhe ligjet e aplikueshme
 • Tatimi mbi te ardhurat personale
 • Tatimi mbi fitimin
 • Tatimi i mbajtur ne burim i te ardhurave
 • Tatimi mbi vleren e shtuar
 • Taksat kombetare dhe vendore
 1. Fiskalizimi, perdorimi i software dhe deklarimet online
 • Çfarë është Fiskalizimi
 • Detyrimi ligjor për Fiskalizimin dhe afatet e zbatimit
 • Elementët e nevojshëm për Fiskalizim
 • Çfarë është një faturë, Detyrimi për të lëshuar faturë
 • Pagesat me dhe pa para në dorë
 • Portali Selfcare për të lëshuar fatura
 1. Kontabiliteti dhe pasqyrat financiare (hartimi dhe mbyllja e bilancit)
 2. SKK per OJF, kuadri ligjor
 3. Diskutime, raste praktike sipas profilit te cdo kompanie

Grupi i interest/perfituesit e trajnimit

Përfituesit e trajnimit do të jenë te gjithe punonjesit qe i perkasin stafit te departamentit te financës përgjegjës per raportimet fiskale dhe përgatitjen e pasqyrave financiare prane organizatave jofitimprurese, si dhe themelues te OJF-ve.