admin

Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 6 blog entries.

Fiskalizimi dhe fatura elektronike

2021-04-14T20:04:30+02:00

PROGRAMI Fiskalizimi në Shqipëri, Reforma e faturimit. Njohuri të përgjithshme. Historiku i ligjit Nr. 87/2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Objekti i ligjit. Fusha e veprimit. Qëllimi i ligjit. Elementët risi. Elementët ligjorë. Elementët teknikë. Tatimpaguesit që lëshojnë faturë. Tatimpaguesit që nuk lëshojnë faturë. Lëshimi i faturës – përgjithësime. Lëshimi i faturës – veçanti. Të dhënat e përgjithshme të faturës. Fatura e thjeshtë. Fatura e thjeshtë – të dhënat. Numri i faturës. Vendi i ushtrimit të veprimtarisë së biznesit. Regjistrimi i operatorëve. Prodhuesit/mirëmbajtësit e softuer-ëve. Libri i blerjes dhe shitjes. Certifikata elektronike. Elementët e nevojshëm për fiskalizimin [...]

Fiskalizimi dhe fatura elektronike2021-04-14T20:04:30+02:00

Trajnimi Procedurat e Prokurimit Publik

2019-10-29T05:18:23+01:00

PROGRAMI Hyrje në Legjislacionin e Prokurimit Publik - Historiku i prokurimit publik në Shqipëri, - Evoluimi i tij nga krijimi deri në ditët e sotme.   Qëllimi i Rregullimit të Prokurimit Publik - Nevoja për rregullimin e prokurimit publik, - Fuksioni i prokurimit publik në një sistem të tregut të lirë. 3, 4. Sistemi i prokurimit publik dhe parimet e tij - Aktorët e sistemit të prokurimit publik, Agjencia e Prokurimit Publik, Organi Qendror Blerës, Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë – Seminar, -Elementët e procesit të prokurimit publik, nevoja për një mall, shërbim, apo punë, fondi publik në dispozicion të [...]

Trajnimi Procedurat e Prokurimit Publik2019-10-29T05:18:23+01:00

Programi i trajnimit “Standartet e Raportimit Financiar bazuar ne SKK, SNK dhe Menaxhimi i Aseteve Fikse”

2019-09-08T22:31:49+02:00

Programi per Standertet e Raportimit Financiar bazuar ne SKK,SNK dhe  Menaxhimi I Aseteve Fikse.     SKK/SNRF Raportimit financiar - Legjislacioni, Rregullatorët dhe palët e interesuara Prezantim i përgjithshëm i SKK-ve dhe SNRF-ve efektivisht në zbatim SKK 1 Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare SKK 2 Paraqitja e pasqyrave financiare Kuadri konceptual, SNRF 1, SNK 1, SNK 7, SNK 8, SNK 10 SKK 4 Inventarët SKK 5 AAM dhe AAJM SNK 2 Inventarët SNK 16, SNK 23, SNK 36, SNK 38, SNK 40, SNRF 5, SNRF 13 SKK 6 Provizionet dhe detyrimet e kushtëzuara SKK 7 Qiratë SKK [...]

Programi i trajnimit “Standartet e Raportimit Financiar bazuar ne SKK, SNK dhe Menaxhimi i Aseteve Fikse”2019-09-08T22:31:49+02:00

Përfundime dhe rekomandime

2018-08-21T14:24:06+02:00

1.1 Sistemi i profesioneve të lira ka një kontribut të rëndësishëm për të siguruar cilësi të lartë të mallrave "sociale" të tilla si kujdesi shëndetësor, ofrimin e shërbimeve publike, mbrojtjen e të drejtave civile dhe rritjen e mirëqenies ekonomike. Profesionet liberale janë një komponent i çdo shoqërie demokratike, dhe ofrojnë potencial të madh për rritje në aspektin e punësimit dhe PBB-së. 1.2 Termi "profesionet liberale" nuk është përdorur në të gjitha shtetet anëtare, por koncepti dhe problemet dhe zgjidhjet, mund të gjenden në të gjithë BE-në. Kritikat janë ngritur nganjëherë në lidhje me mangësitë në mbikëqyrjen dhe sigurimin e cilësisë; Këto [...]

Përfundime dhe rekomandime2018-08-21T14:24:06+02:00

Domosdoshmëria e vetërregullimit të profesionit të ekspertit fiskal

2018-08-21T14:21:51+02:00

Instituti Ekspertëve Fiskalë, ne kuadrin e masave për zbatimin korrekt të legjislacionit fiskal, i cili ndikon direkt në rritjen e të ardhurave në buxhetin e shtetit, krahas kualifikimit (ekonomistëve e juristëve) të ekspertëve fiskalë ka vlerësuar të domosdoshme që ky profesion të veterregullohet . Kjo është diktuar për disa arsye të rëndësishme si: 1. Zhvillimi intensiv i ekonomisë i shoqëruar me ndryshime të rëndësishme të karakterit strukturor, me përpjekje të shumta për përshtatjen dhe modernizimin e legjislacionit në fushën ekonomike dhe atë financiare, zbatimin e standarteve ndërkombëtare për çështjet më të rëndësishme e më të ndjeshme në zhvillimin ekonomik dhe në [...]

Domosdoshmëria e vetërregullimit të profesionit të ekspertit fiskal2018-08-21T14:21:51+02:00

Rëndësia e profesionit të ekspertit fiskal

2018-08-21T14:20:19+02:00

Shoqeria eshte dinamike dhe profesionet lindin ne perputhje me zhvillimet sociale dhe ekonomike dhe pas 27 viteve te ndertimit te sistemit fiskal edhe ne vendin tone eshte nevoje e tregut veterregullimi i detyrimeve dhe te drejtave te personave te cilet ofrojne sherbime profesionale ne fushen fiskale. Komisioni i veprimtarive ekonomike e sociale ne BE thekson se" profesionet liberale dhe organizatat të cilat rregullojnë veprimtari të tilla në Evropë jane zgjeruar. Profesionet e reja liberale, si psikologë, punonjës socialë, ekspertet fiskale, këshilltarë falimentimit, anketuesit dhe ndërmjetësuesit, të cilat nuk janë të klasifikuara si profesioneve të lira në të gjitha vendet, kërkojnë një [...]

Rëndësia e profesionit të ekspertit fiskal2018-08-21T14:20:19+02:00
Go to Top