Trajnimi : Kontabilist Nderkombetar

Ky trajnim është krijuar për të pajisur kontabilistët aspirues dixhitalë me aftësitë dhe njohuritë thelbësore të nevojshme për të lulëzuar në peizazhin e pavarur nderkombetar te kontabilitetit.

Pjesëmarrësit do të fitojnë një kuptim gjithëpërfshirës të kontabilitetit dixhital, nga konceptet themelore deri te zbatimi praktik duke përdorur softuer të avancuar. Kursi mbulon aspektet thelbësore të krijimit dhe menaxhimit të një biznesi kontabël dixhital të pavarur dhe optimizimin e rrjedhës së punës.

Për më tepër, ai trajton konsideratat kryesore si siguria e të dhënave, strategjitë e çmimeve dhe rëndësia e të mësuarit të vazhdueshëm në këtë fushë dinamike.

 

KONCEPTET THEMELORE.

Pas përfundimit të këtij kursi, pjesemmarresit  do të kenë njohuri të terminologjisë në këto tema:

  • Kontabiliteti Dixhital Nderkombetar
  • Software Kontabiliteti
  • Pasqyrat Financiare
  • Kontabilist Dixhital i pavarur
  • Plan biznesi
  • Blerjet e klientit
  • Siguria e të dhënave
  • Menaxhimi i kohes
  • Strategjitë e Çmimeve
  • Të mësuarit e vazhdueshëm

 

Kuptimi i këtyre koncepteve bazë hedh themelet për një kontabilist dixhital të pavarur për të lundruar në kompleksitetin e profesionit dhe për të ofruar shërbime të vlefshme për klientët.

TEMAT E TRAJNIMIT

Tema I – Hyrje në Kontabilitetin Dixhital.

Kuptimi i rolit të një kontabilisti dixhital në botën e pavarur. Pasqyrë e aftësive dhe njohurive të nevojshme për sukses. Përcaktoni përgjegjësitë dhe fushën e punës për kontabilistët dixhitalë të pavarur. Njihni aftësitë dhe kualifikimet e nevojshme për sukses në këtë fushë.

Tema II – Ndërtimi i një themeli të fortë: Edukimi dhe trajnimi.

Kualifikimet dhe certifikatat e rekomanduara për kontabilistët dixhitalë.  Burime online për të përmirësuar aftësitë e kontabilitetit. Demonstroni aftësi në përdorimin e softuerit të njohur të kontabilitetit për menaxhim efikas financiar. Zbatoni mjete dixhitale për të thjeshtuar proceset e kontabilitetit.

Tema III – Lundrimi i softuerit të kontabilitetit dixhital.

Eksplorim i thellë i softuerit të njohur të kontabilitetit (p.sh. QuickBooks, Xero). Trajnim praktik në përdorimin e mjeteve dixhitale për menaxhim efikas financiar. Identifikoni konsideratat ligjore dhe regjistroni me sukses një biznes të pavarur. Zhvilloni një plan biznesi gjithëpërfshirës dhe përcaktoni shërbimet e ofruara.

Tema IV – Krijimi i biznesit tuaj të kontabilitetit dixhital të pavarur.

Konsiderata ligjore dhe regjistrimi i biznesit. Zhvillimi i një plani biznesi dhe përcaktimi i shërbimeve. Përdorni strategji efektive për gjetjen dhe tërheqjen e klientëve të pavarur. Krijoni dhe zgjeroni një rrjet profesional brenda komunitetit të kontabilitetit dixhital.

Tema V – Blerja dhe Rrjetëzimi i Klientit.

Strategjitë për gjetjen e klientëve të pavarur. Ndërtimi i një rrjeti profesional në komunitetin e kontabilitetit dixhital. Menaxhoni pritjet e klientit dhe mbani komunikim pozitiv dhe profesional. Ndërtoni dhe mbani marrëdhënie afatgjata me klientët.

Tema VI – Komunikimi efektiv me klientët

Pritjet e klientit dhe praktikat më të mira të komunikimit. Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët për sukses afatgjatë. Aplikoni praktikat më të mira për sigurimin e të dhënave financiare. Demonstroni pajtueshmëri me rregulloret përkatëse për mbrojtjen e të dhënave.

 

 

Tema VII – Menaxhimi i kohës dhe optimizimi i rrjedhës së punës.

Balancimi i llogarive të shumta të klientëve në mënyrë efikase. Mjetet dhe teknikat për të optimizuar rrjedhën tuaj të punës. Përcaktoni normat e duhura dhe strukturat e tarifave për shërbimet e kontabilitetit dixhital të pavarur. Negocioni me sukses me klientët për të arritur marrëveshje të dobishme reciproke.

 

Tema VIII –  QuickBooks

-Hyrje në QuickBooks Desktop,home page, shiriti i menu-ve, shiriti i ikonave dhe pershtatja e shiritit te ikonave, monovrimi me databaze (hapja dhe mbyllja e saj).

-Editimi, fshirja,Opsioni Inactive, merge dhe menaxhimi i ketyre listave.

-Puna me Lista, krijimi i llogarive ne Plan Kontabel, krijimi i projekteve dhe linjave buxthetore te tyre, krijimi i donatoreve, kontribuesve, furnitoreve (donatoret,furnitoret dhe puntoret.

-Trajtimi i hyrjeve  ne QuickBooks (Grantet, Donacionet dhe te hyrat tjera), sqarimi i nocioneve Pflege (Invoice), Donation (Sales Receipt), Receive Payment.

-Trajtimi i shpenzimeve.

-Regjistrimi i faturave me afat pagese (Bills) .

-Pagesa e faturave (Pay Bills).

-Write Checks (Komisione bankare ).

– Kategorizimi i shpenzimeve neper linjat e caktuara buxhetore te projektit etj.

-Buxhetet, vendosja e buxheteve, raportet e buxheteve Budget Overview, Budget vs. Acctuals.

-Asetet Fikse, regjistrimi i aseteve ne Fixed Asset List, lidhja me llogarite perkatese,regjistrimi I fatures se blerjes se astetit dhe trajtimi i zhvleresimit ne fund te vitit.

-Puna me Raporte, memorizimi dhe pershtatja e Raporteve sipas nevojave

-Rikonsilimi Bankar dhe Transfer Funds.

-Pagat dhe trajtimi i tyre ne QuickBooks.

-Regjistrimi i importeve .

-Nxjerrja e raporteve si Balance sheet , Profit and Loss , Trial balance .

-Fletet Kontabel.