Programi per Standertet e Raportimit Financiar bazuar ne SKK,SNK

 

 

SKK/SNRF

Raportimit financiar – Legjislacioni, Rregullatorët dhe palët e interesuara

Prezantim i përgjithshëm i SKK-ve dhe SNRF-ve efektivisht në zbatim

SKK 1 Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare

SKK 2 Paraqitja e pasqyrave financiare

Kuadri konceptual, SNRF 1, SNK 1, SNK 7, SNK 8, SNK 10

SKK 4 Inventarët

SKK 5 AAM dhe AAJM

SNK 2 Inventarët

SNK 16, SNK 23, SNK 36, SNK 38, SNK 40, SNRF 5, SNRF 13

SKK 6 Provizionet dhe detyrimet e kushtëzuara

SKK 7 Qiratë

SKK 10 Grantet dhe forma të tjera të ndihmës

SNK 37

SNRF 16

SNK 20

SKK 9 Kombinimet e bizneseve dhe pasqyrat e konsoliduara

SKK 14 Investimet në pjesëmarrje dhe sipërmarrjet e përbashkëta

SNRF 3  &  SNRF 10

SNK 27 & SNK 28 & SNRF 11 & SNRF 12

SKK 8 Të ardhurat

SKK 13 Aktivet biologjike dhe marrëveshjet koncesionare

SNRF 15 Të ardhurat nga kontratat me klientët

SNK 41 Bujqësia

SKK 11 Tatimi mbi fitimin

SKK 12 Efekti I ndryshimeve të kurseve të këmbimeve

SNK 12

SNK 21

SKK 3 Instrumentet financiare

SNK 32 Paraqitja; SNK 39 Njohja dhe matja; SNRF 7 Shënimet shpjeguese;

SNRF 9 Instrumentet financiare